Tahukah Kamu, Ini Ciri-Ciri Rambut Nabi Muhammad SAW

Dalam buku Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad oleh Imam At-Tarmidzi disebutkan sejumlah hadis mengenai ciri-ciri rambut Rasulullah. Al bin Hujr bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rambut Nabi Muhammad mencapai pertengahan kedua telinganya.” Ahmad bin Mani’ bercerita kepada kami, Abu Qathn memberitahukan kepada kami, Syu’bah bercerita […]